حج می رویم

دلخــوش از آنیم که حج می رویم

                                 غافل از آنیــــــم که کج می رویم

کعبــه به دیدار خــــــــدا می رویم

                                 او  که همینجاست کجا می رویم

حج بخــدا جـــز به دل پاک نیست

                                 شستن غم از دل غمــناک نیست

دین که به تسبیح وسرو ریش نیست

                               هرکه علی گفت که درویش نیست

صبح به صبح در پی مکـر و فـریب

                              شب همه شب گریه ی اَمَّنْ یُجیب

 

/ 0 نظر / 51 بازدید